مدیریت

مدیر گروه

کتر سیامک مزدک درجه تحصیلی: دکتری مرتبه علمی: استادیار محل اخذمدرک تحصیلی د کتری: دانشگاه تربیت مدرس