آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی

تعداد بازدید:۹۵۶

باسمه تعالی

آیین نامه آموزشی پیش رو در مقطع کارشناسی در گروه مهندسی مکانیک بر اساس آیین نامه وزارتی مصوب سال 1393 و شیوه نامه اجرایی دانشگاه مصوب سال 1396 اجرایی می گردد. از دانشجویان عزیز تقاضا داریم درخواست های آموزشی خود را منطبق بر آیین نامه و شیوه نامه اشاره شده پیگیری نمایند. فایل های مربوط به آیین نامه و شیوه نامه اشاره شده در ادامه خدمتتان تقدیم می گردد

 

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی وزارتی

 

شیوه نامه اجرایی آموزشی دانشگاه تفرش