لیست کارمندان گروه مکانیک

تعداد بازدید:۲۰۲۵

خانم سعیده غفاری

مسئول دفتر و کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

شماره تماس:36241263

ایمیل: ghaffari.saeedeh@yahoo.com

آقای عباس قنبری

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح- دینامیک ماشین و ارتعاشات-سیالات و حرارت- اتومکانیک

شماره تماس: 36241412

 

آقای سعید نوروزی

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح-دینامیک ماشین و ارتعاشات-سیالات و حرارت- اتومکانیک

شماره تماس: 36241412

 

آقای سید هادی امینی

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح-دینامیک ماشین و ارتعاشات-سیالات و حرارت- اتومکانیک

شماره تماس: 36241412