چارت مقطع کارشناسی

تعداد بازدید:۱۲۹۸

باسمه تعالی

چارت مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک بر اساس سرفصل شورای برنام ریزی آموزش عالی مورخ 1388/10/19 مورد استفاده می باشد. چارت مورد اشاره در ادامه خدمتتان تقدیم می گردد

مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس مقطع کارشناسی

در مورد دانشجویان ورودی سال 1400 به بعد، برنامه آموزشی زیر ملاک عمل می باشد:

برنامه آموزشی و سرفصل دروس دانشجویان مقطع کارشناسی از ورودی 1400 به بعد