برنامه پیشنهادی انتخاب واحد ترم به ترم

تعداد بازدید:۹۰۳

باسمه تعالی

برنامه پیشنهادی اخذ دروس به صورت ترم به ترم برای دانشجویان کارشناسی و بیان پیش نیازی و هم نیازی دروس در فایل زیر ارائه شده است. دانشجویان محترم سعی کنند انتخاب دروس بر اساس برنامه پیشنهادی باشد تا حداکثر تطابق با واحدهای ارائه شده در ترم ها را داشته باشند.

برنامه پیشنهادی در ادامه خدمتتان تقدیم می گردد:

چارت کارشناسی