چارت مقطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۹۳۱

باسمه تعالی

گروه مهندسی مکانیک در دو گرایش ساخت و تولید و تبدیل انرژی از سال 1388 اقدام به جذب دانشجو نموده است. همچنین از سال 1401 در گرایش طراحی کاربردی اقدام به جذب دانشجو نموده است. برنامه آموزشی، سر فصل دروس دو گرایش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سرفصل وزارت علوم مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی ارائه می گردد.

برنامه آموزشی گرایش طراحی کاربردی در ادامه خدمتتان تقدیم می گردد:

برنامه آموزشی و سرفصل دروس گرایش طراحی کاربردی

برنامه آموزشی گرایش ساخت و تولید در ادامه خدمتتان تقدیم می گردد:

برنامه درسی گرایش ساخت و تولید

برنامه آموزشی گرایش تبدیل انرژی در ادامه خدمتتان تقدیم می گردد:

برنامه درسی گرایش تبدیل انرژی