آزمایشگاه انتقال حرارت

تعداد بازدید:۳۱۹۱

آزمایشگاه انتقال حرارت

نام مدرس: دکتر بنی عامریان

لیست آزمایش ها

1- انتقال آزاد و اجباری

2- انتقال حرارت تشعشعی

3- مبدل حرارتی جریان دو لوله ای

4- مبدل حرارتی جریان صفحه ای

5- مبدل حرارتی جریان پوسته و لوله

6- مبدل حرارتی جریان متقاطع

7- هدایت حرارتی جامدات محوری

8- هدایت حرارتی جامدات شعاعی