آزمایشگاه سیالات

تعداد بازدید:۲۴۰۷

 آزمایشگاه سیالات

نام مدرس: خانم آقا بابائی

لیست آزمایش ها 

1- رینولدز

2- جریان مایعات از اورفیس 

3- جت آب (نیروی برخورد آب)

4- شناوری

5- اصطکاک و افت در لوله و اتصالات

6- برنولی

7- سر ریز

8- غوطه وری

9- افت در لوله زبر

10- پمپ سری و موازی

11- ارشمیدس