آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

تعداد بازدید:۴۸۷۰

آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین

نام مدرس: دکتر ستاری

لیست آزمایش ها:

1- چرخ دنده خورشیدی

2- چرخ دنده ساده

3- ژیرسکوپ

4- بادامک

5- یاتاقان ژورنال

6- دور بحرانی

7- گاورنر

8- بالانسینگ

9- جاذب ارتعاشات بدون استهلاک ویسکوز

10- ارتعاشات سیستم جسم صلب و فنر با استهلاک ویسکوز و بدون استهلاک در حالت آزاد و اجباری

11- ارتعاشات یک و دو درجه آزادی

12- نوسانات پیچشی یا استهلاک ویسکوز