آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۹۶۱

باسمه تعالی

آیین نامه آموزشی مورد استفاده در مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک بر اساس آیین نامه وزارتی مصوب سال 1394 و شیوه نامه اجرایی دانشگاه مصوب سال 1390 اجرایی می گردد.

از دانشجویان عزیز تقاضا داریم درخواست های آموزشی خود را منطبق بر آیین نامه و شیوه نامه اشاره شده پیگیری نمایند. فایل های مربوط به آیین نامه و شیوه نامه اشاره شده در ادامه خدمتتان تقدیم می گردد.

آیین نامه مقررات آموزشی وزارتی مصوب سال 1394

 

راهنمای مقررات آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تفرش