آزمایشگاه مقاومت مصالح

تعداد بازدید:۲۸۷۸

آزمایشگاه مقاومت مصالح یکی از آزمایشگاه های مهم برای رشته های مکانیک و عمران می باشد که در آن به بررسی خواص مکانیکی مواد مختلف تحت بارگذاری های مختلف پرداخته می شود

لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه مقاومت مصالح

1-      دستگاه کشش

2-     دستگاه خمش

3-     دستگاه ضربه

4-     دستگاه کمانش

5-     دستگاه پیچش

6-     دستگاه خستگی