طرح های پژوهشی مصوب در گروه

تعداد بازدید:۱۶۱۲

آخرین طرح های پژوهشی تصویب شده در گروه عبارتند از :

در جلسه مورخ 95/07/26 طرح های پژوهشی:

1-سرکار خانم دکتر بنی عامریان با عنوان "مدلسازی بار دینامیک و استاتیک قطار بر روی خاکریز دارای کالورت"،

2-جناب آقای دکتر مهدی پور با عنوان "تولید نرم افزار دینامیک پرواز"

3- جناب آقای دکتر پل با عنوان "بررسی تجربی تاثیر افزودن نانو ذرات سیلیکا بر روی خواص جدایش بین لایه ای مد دوم کامپوزیتهای چند لایه"

مورد تصویب قرار گرفت.