کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۰۶۳

ردیف

شماره_دانشجویی

نام_و_نام_خانوادگی

مقطع

دانشکده

رشته

1

916132002

ستار-سیاوش

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

2

926132001

رزم مند-فرهاد

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

3

936131001

اتش رای-سپیده

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

4

936131003

بابایی-حسام

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

5

936131004

تیموری جروکان-مهدی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

6

936131005

دادخواه کوچکی-علی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

7

936131007

سهامی پوردهقان-محمدمهدی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

8

936141001

حسینی-حمیده

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

9

936141002

عسگری-حسن

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

10

936141003

عظیمی-هومن

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

11

936141004

علیپورعلمداری-مهران

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

12

936141005

مانی-روح اله

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

13

936141006

مشهدی تقی-علی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

14

946131001

خادمی اسلام-کاظم

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

15

946131002

رضایی گلشن ابادی-نبی الله

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

16

946131005

عجب شیری-نوید

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

17

946131008

کیشانی فراهانی-حسین

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

18

946131009

گوهری-حامد

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

19

946131011

ملکی-حسین

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

20

946131012

ملکی پور-احسان

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

21

946131013

نجف زاده اصل-امید

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

22

946141004

محمدی-عفت

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

23

946141005

مهدوی منش-روح اله

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

24

946141006

موسی-مرتضی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

25

946141501

میرکمال-سیدحمیدرضا

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

26

956131001

اخوندزاده طزرجانی-علی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

27

956131003

پورصدقی الانق-ابوالفضل

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

28

956131005

حامد-فرزاد

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

29

956131006

داراب دربساز-سعید

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

30

956131007

داودابادی-احمدرضا

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

31

956131008

رحمت زاده کلرود-محمد

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

32

956131011

طالبی-سعید

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

33

956131013

مرادی-سلمان

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

34

956131015

موسوی-سیدسعید

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

35

956131016

نعمتی-فردین

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

36

956141001

احمدی امیری-سیدطاها

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

37

956141003

براتی-صدیقه

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

38

956141004

برزویی-مجتبی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

39

956141005

دهقانی زاده-هادی

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

40

956141006

روشنی-شمس اله

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

41

956141007

عرب جمالویی-زهره

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

42

956141008

غفاری-دانیال

کارشناسی ارشد

فنی مهندسی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی