رویدادها و اطلاعیه ها

ارائه درس برنامه نویسی

درس برنامه نویسی با تدریس دکتر سیامک مزدک

دانشجویان رشته مهندسی مکانیک جهت اخذ درس برنامه نویسی کامپیوتر باید با ارائه دکتر مزدک را انتخاب نمایند، در صورت اخذ درس با گروههای دیگر درس برنامه نویسی برای آنها حذف میگردد.

ادامه مطلب